WorldMedic Special Project

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

Welcome to WorldMedic Special Project

 บริษัท เวิลด์เมดิกได้รับการยอมรับให้จัดทำระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยในสาขาโรคต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านประกันสุขภาพของประเทศ นั่นคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ซึ่งในปี 2550 -2552 นี้ บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เก็บและบริหารข้อมูลเกี่ยวกับวัณโรค และ เบาหวาน ซึ่งในส่วนของวัณโรคจะมีโรงพยาบาลและศูนย์วัณโรคต่างๆ ทั่วประเทศได้ทยอยทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ SmartTB ไว้เพื่อดำเนินการบริหารข้อมูลแล้ว และในส่วนของโรคเบาหวาน (ดูรายละเอียดเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่วนคือ ระบบคัดกรองเบื้องต้น (Self Assessment) ระบบคัดกรอง (Screening) และ ระบบลงทะเบียน (Register) โดยทั้ง ระบบ จะแยกตามองค์กรที่จะใช้งาน ส่วนของ Self Assessment นั้นจะพัฒนาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หรือ สำนักอนามัย(สอ.) เพื่อคัดกรองเบื้องต้นให้กับคนไข้ตามหมู่บ้านและตำบล เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยัง รพ.ชุมชน(รพช) โดยโรงพยาบาลชุมชน และร้านยาคุณภาพจะใช้ซอฟต์แวร์คัดกรอง Screening เพื่อคัดกรองที่มีความละเอียดขึ้นและส่งต่อไปยัง ต้นสังกัดซึ่งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดหรือศูนย์ ที่จะบริหารข้อมูลโดย ซอฟต์แวร์ลงทะเบียน (Register)  ทั้งหมดนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลคนไข้วัณโรคและเบาหวานได้อย่างมาประสิทธิภาพ และ การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยจะเป็นการให้การรองรับการรักษาและวางแผนสำหรับการให้บริการผู้ป่วยในเขตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนระดับชาติ ในการให้การดูแลและรักษาแบบบูรณาการโดยรวมทั้งหมด

โครงการ องค์กร รายละเอียด

โครงการระบบบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคทั่วประเทศ

โครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและระบบเบิกเงินสนับสนุนทั่วประเทศ

ระบบฐานข้อมูลกลางสำนักงานโรคไม่ติดต่อ

ระบบฐานข้อมูลการศึกษาโรคเอดส์ในประเทศไทย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

สำนักงานโรคไม่ติดต่อ

รพ.ศิริราช

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ซอร์ฟแวร์สำหรับโรงพยาบาล